Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  อบต.ทุ่งกุลา  
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.238.176    
 
ทดสอบ
 
 
[ 12-05-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนั ...   doc120200512073712.pdf 
[ 08-05-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ ...   doc120200528071336.pdf 
[ 07-05-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ ...   doc120200507075615.pdf 
[ 07-05-2563] แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบั ...   doc120200507075906.pdf doc220200507080106.pdf doc320200507075906.pdf 
[ 07-05-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต ...   doc120200507074653.pdf 
 
 
 
 
[ 09-06-2563] ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ให้บริการประชาชนในเขตตำบลทุ่งกุลา ตรวจสอบบัญชีรายการที ...   doc120200612065315.pdf 
[ 24-04-2563] ประชาสัมพันธ์ ประกาศการรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ...   doc120200424042718.pdf 
[ 07-04-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ...   doc120200407075907.pdf 
[ 02-03-2563] ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่จัดเก็บภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 25 ...   doc120200323090611.pdf 
[ 02-03-2563] ประชาสัมพันธ์การยกเลิกและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือน ประจำปี 2563   doc120200323090528.pdf 
 
 
 
 
[ 12-06-2563] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่ ...   doc120200612071946.pdf 
[ 12-06-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ...   doc120200612071152.pdf 
 
 
 
 
[ 01-06-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   doc120200624031313.pdf 
[ 01-05-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563   doc120200624031238.pdf 
[ 01-04-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563   doc120200624031155.pdf 
[ 02-03-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   doc120200624031103.pdf 
[ 03-02-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563   doc120200624030156.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [ 03-07-2563 ]แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
  [ 03-07-2563 ]โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563
  [ 03-07-2563 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)[[บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] ][[บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)]][[บัญชีสรุป อปท]
  [ 03-07-2563 ]การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[[แบบสอบถาม]
  [ 03-07-2563 ]การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
 
 
 
 
 [ 03-07-2563 ]แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มฯ 
 [ 03-07-2563 ]ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา 
 [ 03-07-2563 ]ขอเผยแพร่ประชาสัมพัธ์สื่อองค์ความรู้
 [ 03-07-2563 ]มอบหมายผู้แทนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวอดล้อม
 [ 03-07-2563 ]โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา
ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา
 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 3)
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 3)
โครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความทุจริตในจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2563
โครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความทุจริตในจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2563
กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 12 มีนาคม 2563
กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 12 มีนาคม 2563
 
 
 
 
 
 
ธรรมสถาน วัดโพธิ์พฤกษาราม
ธรรมสถาน วัดโพธิ์พฤกษาราม
 
ทะเลสาบทุ่งกุลา จังหวัดสุรินทร์
ทะเลสาบทุ่งกุลา จังหวัดสุรินทร์
 
ทดสอบ
ทดสอบ
 
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
 
 
 
 
โทร 0-4455-8626 , โทรสาร 0-4455-8627

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.