Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  อบต.ทุ่งกุลา  
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.230.76.196    
 
ทดสอบ
 
 
[ 01-04-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่ ...   doc120200401074434.pdf 
[ 27-01-2563] ประกาศ อบต.ทุ่งกุลา เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกต ...   doc120200128052912.jpg doc220200128052912.jpg 
[ 26-12-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอง ...   doc120200114081416.pdf 
[ 20-12-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ...   doc120191220082157.pdf 
 
 
 
 
[ 02-03-2563] ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่จัดเก็บภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 25 ...   doc120200323090611.pdf 
[ 02-03-2563] ประชาสัมพันธ์การยกเลิกและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือน ประจำปี 2563   doc120200323090528.pdf 
[ 02-03-2563] ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือน มกราคม ...   doc120200323090434.jpg 
[ 01-10-2562] ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา ปีงบประมาณ 2562   doc120200313035138.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [ 03-04-2563 ]การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) 
  [ 03-04-2563 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ  
  [ 03-04-2563 ]การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  [ 03-04-2563 ]การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 03-04-2563 ]แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) 
 
 
 
 
 [ 03-04-2563 ]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
 [ 03-04-2563 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2563) เพิ่มเติม
 [ 03-04-2563 ]การเร่งรัดการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 [ 03-04-2563 ]การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 
 [ 03-04-2563 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 และการประกวด คลิปวีดีโอด้านอนามัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 3)
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 3)
โครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความทุจริตในจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2563
โครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความทุจริตในจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2563
กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 12 มีนาคม 2563
กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 12 มีนาคม 2563
 
อบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา ประจำปีงบประมาณ 2563
อบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา ประจำปีงบประมาณ 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
 
 
 
 
 
ธรรมสถาน วัดโพธิ์พฤกษาราม
ธรรมสถาน วัดโพธิ์พฤกษาราม
 
ทะเลสาบทุ่งกุลา จังหวัดสุรินทร์
ทะเลสาบทุ่งกุลา จังหวัดสุรินทร์
 
ทดสอบ
ทดสอบ
 
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
 
 
 
 
โทร 0-4455-8626 , โทรสาร 0-4455-8627

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.