Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  อบต.ทุ่งกุลา  
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  โครงสร้างอบต.
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.228.11.9    
 
ทดสอบ
 
 
[ 14-08-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   doc120200814025708.pdf 
[ 13-07-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักง ...   doc120200715033745.pdf 
[ 30-06-2563] ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 5   doc120200809055558.pdf 
[ 12-05-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนั ...   doc120200512073712.pdf 
[ 08-05-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ ...   doc120200528071336.pdf 
 
 
 
 
[ 09-06-2563] ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ให้บริการประชาชนในเขตตำบลทุ่งกุลา ตรวจสอบบัญชีรายการที ...   doc120200612065315.pdf 
[ 24-04-2563] ประชาสัมพันธ์ ประกาศการรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ...   doc120200424042718.pdf 
[ 07-04-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ...   doc120200407075907.pdf 
[ 02-03-2563] ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่จัดเก็บภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 25 ...   doc120200323090611.pdf 
[ 02-03-2563] ประชาสัมพันธ์การยกเลิกและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือน ประจำปี 2563   doc120200323090528.pdf 
 
 
 
 
[ 12-06-2563] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่ ...   doc120200612071946.pdf 
[ 12-06-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ...   doc120200612071152.pdf 
 
 
 
 
[ 01-06-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   doc120200624031313.pdf 
[ 01-05-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563   doc120200624031238.pdf 
[ 01-04-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563   doc120200624031155.pdf 
[ 02-03-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   doc120200624031103.pdf 
[ 03-02-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563   doc120200624030156.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [ 14-08-2563 ]ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์ (วิทยาการคำนวณ)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 14-08-2563 ]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2563 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 14-08-2563 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  [ 14-08-2563 ]แนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
  [ 14-08-2563 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 
 
 
 
 [ 14-08-2563 ]การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิชาที่เห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 [ 14-08-2563 ]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 13-08-2563 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบรมให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
อบรมให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา
ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 3)
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 3)
 
 
 
 
 
 
ธรรมสถาน วัดโพธิ์พฤกษาราม
ธรรมสถาน วัดโพธิ์พฤกษาราม
 
ทะเลสาบทุ่งกุลา จังหวัดสุรินทร์
ทะเลสาบทุ่งกุลา จังหวัดสุรินทร์
 
ทดสอบ
ทดสอบ
 
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
 
 
 
 
โทร 0-4455-8626 , โทรสาร 0-4455-8627

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.