Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  อบต.ทุ่งกุลา  
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  โครงสร้างอบต.
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.220.164.172    
 
ทดสอบ
 
 
[ 01-10-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัต ...   doc120201001033943.pdf 
[ 01-10-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา และการมาทำงานสาย ใ ...   doc120201001033413.pdf 
[ 28-08-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัต ...   doc120200908044300.pdf 
[ 25-08-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมั ...   doc120200825021217.pdf 
[ 21-08-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็ ...   doc120200821025101.pdf 
 
 
 
 
[ 09-06-2563] ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ให้บริการประชาชนในเขตตำบลทุ่งกุลา ตรวจสอบบัญชีรายการที ...   doc120200612065315.pdf 
[ 24-04-2563] ประชาสัมพันธ์ ประกาศการรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ...   doc120200424042718.pdf 
[ 07-04-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ...   doc120200407075907.pdf 
[ 02-03-2563] ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่จัดเก็บภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 25 ...   doc120200323090611.pdf 
[ 02-03-2563] ประชาสัมพันธ์การยกเลิกและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือน ประจำปี 2563   doc120200323090528.pdf 
 
 
 
 
[ 12-06-2563] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่ ...   doc120200612071946.pdf 
[ 12-06-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ...   doc120200612071152.pdf 
 
 
 
 
[ 01-06-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   doc120200624031313.pdf 
[ 01-05-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563   doc120200624031238.pdf 
[ 01-04-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563   doc120200624031155.pdf 
[ 02-03-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   doc120200624031103.pdf 
[ 03-02-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563   doc120200624030156.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [ 01-10-2563 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 จำนวน 2 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2563)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 01-10-2563 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 จำนวน 2 เดือน (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 01-10-2563 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2563)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 01-10-2563 ]ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเดิม ภาคเรียนที่ 1/2563 และแจ้งปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 01-10-2563 ]ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 
 
 
 
 [ 01-10-2563 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 [ 01-10-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 01-10-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 01-10-2563 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองเพือกรรีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตกชวาและวัชพืช 
 [ 30-09-2563 ]แจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (นอ.ทุกอำเภอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านตาเสือ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านตาเสือ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
อบรมให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
อบรมให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา
ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
 
 
 
 
 
 
ธรรมสถาน วัดโพธิ์พฤกษาราม
ธรรมสถาน วัดโพธิ์พฤกษาราม
 
ทะเลสาบทุ่งกุลา จังหวัดสุรินทร์
ทะเลสาบทุ่งกุลา จังหวัดสุรินทร์
 
ทดสอบ
ทดสอบ
 
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
 
 
 
 
โทร 0-4455-8626 , โทรสาร 0-4455-8627

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.