Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  อบต.ทุ่งกุลา  
 
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  โครงสร้างอบต.
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.220.164.172    
 
ทดสอบ
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
______________________________________________________________________________________________
 [ 01-10-2563 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 [ 01-10-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 01-10-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 01-10-2563 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองเพือกรรีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตกชวาและวัชพืช 
 [ 30-09-2563 ]แจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (นอ.ทุกอำเภอ) 
 [ 30-09-2563 ]ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 (นอ.ลำดวน) 
 [ 30-09-2563 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ.เมืองสุรินทร์ ชุมพลบุรี และปราสาท) 
 [ 30-09-2563 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ.เมืองสุรินทร์ และชุมพลบุรี) 
 [ 30-09-2563 ]หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน 
 [ 30-09-2563 ]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 [ 30-09-2563 ]ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ 
 [ 30-09-2563 ]การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓" 
 [ 30-09-2563 ]ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 30-09-2563 ]ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563
 [ 30-09-2563 ]โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด (ทถอ.จอมพระ ท่าตูม ปราสาท รัตนบุรี ศีขรภูมิ สังขะ สำโรงทาบ สนม และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)
 [ 30-09-2563 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 30-09-2563 ]การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563
 [ 30-09-2563 ]ขอควาร่วมมือในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563
 [ 29-09-2563 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 29-09-2563 ]การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563
 [ 29-09-2563 ]การลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS 
 [ 29-09-2563 ]การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 [ 29-09-2563 ]การจัดสรรงบประมาณทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสันัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจาร์ย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติติยราชนารี (งวดที่ 2) 
 [ 29-09-2563 ]แจ้งรายชื่อขัาราชการ และภาคประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 2 รุ่นที่ 1/63
 [ 29-09-2563 ]แจ้งรายชื่อขัาราชการ และภาคประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904
 [ 29-09-2563 ]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 [ 28-09-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 28-09-2563 ]สำนักงบประมาณได้จัดทำบัญชีวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 11 ผลงาน
 [ 28-09-2563 ]ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563
 [ 28-09-2563 ]การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาคอในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณอพ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569
 [ 28-09-2563 ]หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเริมกิจการเทศบาล ที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ และกู้เงินในสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
 [ 28-09-2563 ]การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563
 [ 28-09-2563 ]โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
 [ 28-09-2563 ]มาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) 
 [ 25-09-2563 ]การโอนเงินค่าตอบแทนการประชุม กจจ.สุรินทร์
 [ 25-09-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.เมืองสุรินทร์ ศีขรภูมิและ อ.รัตนบรี)
 [ 25-09-2563 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)
 [ 25-09-2563 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)
 [ 24-09-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.เมืองสุรินทร์ และ อ.ปราสาท)
 [ 24-09-2563 ]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 24-09-2563 ]ขอเชิญมาชี้แจงตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
 [ 24-09-2563 ]แจ้งมติ ก.ท.จ.สุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/63 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63
 [ 24-09-2563 ]การอนุมัติโอนเงินเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 
 [ 24-09-2563 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลัดสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 [ 24-09-2563 ]ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 [ 24-09-2563 ]ขอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาล
 [ 24-09-2563 ]การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน 
 [ 23-09-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 23-09-2563 ]การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 [ 23-09-2563 ]ขอความอนุเคราะห์ตอบสำรวจการดำเนินการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้โควิด - 19 "
 [ 23-09-2563 ]แนวทางการะชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 [ 23-09-2563 ]ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS)
 [ 23-09-2563 ]ประกาศสอบรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุลคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563
 [ 23-09-2563 ]โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
 [ 23-09-2563 ]การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
 [ 23-09-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 22-09-2563 ]รายงานปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่  
 [ 22-09-2563 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม 2563
 [ 22-09-2563 ]แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับอำเภอ 
 [ 22-09-2563 ]แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด 
1 2 3
 
 
 
 
 
 
โทร 0-4455-8626 , โทรสาร 0-4455-8627

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.